Reeducacions

En ocasions, els nostres fills, infants o adolescents, per millorar el rendiment escolar, poden necessitar un acompanyament individualitzat i ajustat a les seves necessitats específiques. En el procés d’aprenentatge, es poden presentar dificultats relacionades amb el ritme dels estudis o amb la complexitat d’algunes assignatures i, també, amb la conducta i la motivació vers les tasques escolars.

L’objectiu bàsic de les reeducacions psicopedagògiques és oferir a l’alumne eines i estratègies per fer front a aquestes dificultats, minimitzar-ne els efectes -com el fracàs escolar i la baixa autoestima-, compensar-les i millorar el rendiment acadèmic.

Les reeducacions psicopedagògiques són sessions, d’una o dues hores setmanals, amb un professional especialitzat, durant les quals es fomenten aspectes com la planificació, els aprenentatges instrumentals, els hàbits, les tècniques d’estudi i la preparació d’exàmens. A més, es tracten les dificultats pròpies del TDAH, de la dislèxia, de la discalcúlia i d’altres trastorns que influeixen en els aprenentatges escolars.

Al llarg de les sessions incidim, també, en l’actitud, l’autonomia, la motivació i l’autoestima, aspectes fonamentals per potenciar un desenvolupament harmònic i equilibrat de les persones.